top of page
LINIJA 5 pravokutnik.jpg

11th DEAF HISTORY INTERNATIONAL

C o n f e r e n c e  

August 7-13, 2022

 » DEAF PEOPLE IN THE SHADOW OF THE BREAKS AND RUPTURES OF THE 20th CENTURY: 1917–2000 «

DHI 2022 will examine Deaf people's lives from the first appearance of communist and totalitarian governments in 1917 in Russia through the collapse of these political systems and the resulting transition period up to 2000.

 

At the end of the Second World War, deaf people were more or less involved into the renovation of their country, even the smallest children helped as much as they could and they all cooperated in solidarity. The world was split into the East, West, and neutral countries.

 

The life, education and work of deaf people in former communist countries were under control of the authorities of that time. Deaf people were being taken care of by enabling them free education, jobs, and accommodation, which all suddenly changed overnight, when individual countries started to gain independence.

 

At the start of the 1990s, major changes occurred in the Eastern European countries; the fall of the Berlin wall and the collapse of the communist system and individual countries (such as the Union of Soviet Socialist Republics, Czechoslovakia, and Yugoslavia). Deaf people came to know all the misery of the economic and political changes and were even victims of economic losses. Consequently, they could not adapt and compete with others in the labour market and in the social and political spaces.

 

DHI 2022 bo preučil življenje gluhih od prvega pojava komunistične in totalitarne vlade leta 1917 v Rusiji vse do razpada teh političnih sistemov in posledičnega prehodnega obdobja do leta 2000.

Ob koncu druge svetovne vojne so bili gluhi bolj ali manj vključeni v obnovo svoje države, tudi najmlajši otroci so pomagali, kolikor so lahko, in vsi so solidarno sodelovali. Svet je bil razdeljen na Vzhod, Zzahod in druge neuvrščene države.

Življenje, izobraževanje in delo gluhih v nekdanjih komunističnih državah je bilo pod nadzorom takratnih oblasti. Za gluhe so oskrbeli tako, da so jim omogočili brezplačno izobraževanje, zaposlitev, nastanitev, kar se je nenadoma čez noč spremenilo, ko so se posamezne države začele osamosvajati.

Na začetku devetdesetih let so se v vzhodnoevropskih državah zgodile velike spremembe; padec berlinskega zidu, propad komunističnega sistema in posameznih držav, Zveze sovjetskih socialističnih republik, Češkoslovaške, Jugoslavije itd. Gluhi so spoznali vso bedo gospodarskih in političnih sprememb in bili celo žrtve gospodarskih izgub. Posledično se niso mogli prilagajati in konkurirati drugim na trgu dela ter v družbenem in političnem prostoru.

 

 

 

DHI 2022 istražiti će živote gluhih ljudi počevši od prve pojave totalitarnih vlada 1917 u Rusiji preko njihovog kolapsa i rezultirajuće tranzicije u 2000. godini.

 

Završetkom drugog svjetskog rata gluhi su manje ili više bili uključeni u renovaciju svojih domovina, čak su i najmanja djeca pomagala koliko su mogla. Svijet je bio podijeljen na Istok , Zapad i neutralne zemlje.

 

Život, obrazovanje i rad gluhih osoba bio je pod kontrolom tadašnjih vlasti. Gluhima je bio osiguran posao, obrazovanje i smještaj, što se naglo promijenilo preko noći s osamostaljenjem pojedinih država.

 

Dolaskom 1990-ih došlo je do ogromnih promjena u zemljama istočne Europe: pad Berlinskog zida i kolaps komunističkog sistema i pojedinih država (poput SSSR-a, Čehoslovačke i Jugoslavije). Guhi su se u tom periodu upoznali sa svom patnjom ekonomskih i političkih promjena i bili su žrtve velikih ekonomskih gubitaka. U tim vremenima teško su se prilagođavali i još teže konkurirali na tržištu rada kao i u društveno političkim aktivnostima.

 »GLUHI V SENCI PRELOMNIC IN SPREMEMB 20. STOLETJA: 1917–2000«

» GLUHE OSOBE U SJENI PRIJELOMNIH DOGADAJA 20. STOLJEĆA: 1917. – 2000. «

bottom of page